Tax Shelter Starters

- fiscaliteit

Wat is de tax shelter voor startende ondernemingen?

Sinds 1 juli 2015 hebben belastingplichtigen die rechtstreeks inschrijven op nieuwe aandelen van een startende kleine vennootschap recht op een belastingvermindering in de personenbelasting. Er is ook een belastingvermindering wanneer dit via een erkend startersfonds, een beleggingsplatform of crowdfundingplatform gebeurt.

De belastingvermindering bedraagt in beginsel 30% van de investering. Indien de belastingplichtige investeert in een zogenaamde ‘microvennootschap’, bedraagt de belastingvermindering 45% van de investering.

Wie kan de tax shelter aanspreken?

De maatregel geldt voor startende kleine vennootschappen. De investering moet gebeuren naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan.

Deze maatregel moet ervoor zorgen dat zij het gemakkelijker vinden om kapitaal te vinden bij het publiek.

Voorwaarden voor de investeerder

Om recht te hebben op de belastingvermindering moet de inbreng van de belastingplichtige in geld gebeuren. Een inbreng in natura komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

De belastingvermindering geldt niet voor een bedrijfsleider wanneer hij inschrijft op aandelen van zijn eigen vennootschap, de partner en de kinderen van de bedrijfsleider kunnen daarentegen wel genieten van de belastingvermindering.

De participatie in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt maximaal 30%. Wanneer de belastingplichtige op een grotere participatie intekent, geldt de belastingvermindering enkel ten belope van de eerste 30%.

De belastingplichtige kan maximaal 100.000 euro per jaar fiscaalvriendelijk investeren in een tax shelter.

De verworven aandelen moeten 4 jaar in het bezit van de belastingplichtige blijven. Als hij echter vroeger uitstapt, dan zal hij het fiscaal voordeel deels terugbetalen a rato van het aantal maanden tussen de uittreding en het 4e jaar.

Voorwaarden voor de kleine onderneming

  • Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een EER-vennootschap met een Belgische vaste inrichting;
  • De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen;
  • Beursgenoteerde bedrijven zijn uitgesloten;
  • Vennootschappen die in het verleden al een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd zijn uitgesloten;
  • De onderneming mag geen vastgoedvennootschap zijn. De vennootschap waarin een onroerend goed is ondergebracht dat ter beschikking gesteld wordt aan haar bedrijfsleider en zijn gezin, kan geen gebruik maken van de maatregel;
  • De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie,- of financieringsvennootschap zijn.
  • Vennootschappen die zijn opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst zijn uitgesloten;
  • Vennootschappen ‘in moeilijkheden’ komen niet in aanmerking voor deze regeling. Het betreft vennootschappen waarin een gerechtelijke reorganisatie is geopend of zich in staat van faillissement bevindt;
  • De vennootschap mag het in haar geïnvesteerde geld niet gebruiken voor het uitkeren van dividend of voor de aankoop van aandelen;
  • Het maximumbedrag dat een vennootschap kan ontvangen tijdens haar bestaan bedraagt 250.000 euro.

Aan deze voorwaarden moet de vennootschap voldoen gedurende 4 jaar volgend op de volstorting van de aandelen. Bij schending van de voorwaarden binnen de 4 jaar wordt de belastingvermindering verhoudingsgewijs teruggenomen.

Attest

Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet een attest opmaken en aan de belastingplichtige investeerders bezorgen.

Meer info op Belgium.be: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/tax-shelter-%E2%80%93-investeren-een-startende-onderneming en op vlaio.be http://www.vlaio.be/maatregel/tax-shelter-voor-startende-ondernemingen#index-4

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen