Apart fiscaal stelsel diensten deeleconomie

- fiscaliteit, Sociale bijdragen

Apart fiscaal stelsel voor inkomsten uit diensten van de deeleconomie

In de programmawet (I) van 1 juli 2016 (BS 4 juli 2016) werd een apart fiscaal stelsel ingevoerd voor inkomsten uit de zogenaamde deeleconomie. De verdere toepassing van deze wet zal in de toekomst pas duidelijk worden van zodra de uitvoeringswetten beschikbaar zijn. Alvast hier al een korte inleiding!

Wat zijn inkomsten uit diensten van de deeleconomie?

Deelconomie is een systeem waarin het consumeren, produceren en verhandelen van producten, diensten, kennis en geld wordt geregeld door peer-to-peer marktplaatsen, business-to-business marktplaatsen en coöperatieven.

Voorbeelden van diensten zijn huisvesting, onderhouden van een tuin, verstellen van kledij, etc.

Dergelijke platformen brengen vraag en aanbod bij elkaar. Het wordt onderhouden en ontwikkeld door een derde partij, die vaak ook tussenkomt bij de afhandeling van de financiële kant van de transactie. Voorbeelden van dergelijke platformen zijn Uber, Airbnb, Thuisafgehaald, …

Fiscale regels als divers inkomen

De inkomsten uit de deeleconomie worden voortaan beschouwd als diverse inkomsten. Mits bepaalde voorwaarden nageleefd worden, zullen de bedoelde inkomsten worden belast tegen een aanslagvoet van 20 %, na toepassing van een forfait van forfaitaire beroepskosten van 50%:

  • De diensten worden door de belastingplichtige zelf verleend;
  • De diensten worden uitsluitend verleend aan natuurlijke personen die niet handelen in het kader van hun beroepswerkzaamheid;
  • De diensten worden uitsluitend verleend in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een erkend elektronisch platform of een elektronisch platform dat door een overheid wordt georganiseerd;
  • De vergoedingen met betrekking tot de diensten worden enkel door het platform of door tussenkomst van dat platform aan de dienstverrichter betaald of toegekend.

Dit apart stelsel geldt niet in de volgende situaties:

  • Diensten die ergens anders als specifiek belastbaar worden beschouwd (zoals onderverhuring, concessie plakbrieven en reclamedragerse, etc.);
  • Diensten verleend aan een vennootschap of eenmanszaak;

Drempelbedrag

Dit fiscale stelsel geldt enkel voor de inkomsten beneden een drempelbedrag van 5.000 euro per jaar (basisbedrag 3.255 euro, geïndexeerd voor 2016 op 5.000 euro. Echter vermits het stelsel pas in werking treedt op 1 juli 2016, wordt voor 2016 het grensbedrag gehalveerd en vastgseteld op 2.500 euro. Zodra het drempelbedrag wordt overschreden, worden alle inkomsten voor het lopende jaar beschouwd als beroepsinkomen. Werd de drempel tijdens het vorige kalenderjaar overschreden, dan worden de ontvangsten van het lopende tijdperk beschouwd als ‘gewone’ beroepsinkomsten en dit ongeacht het bedrag.

Om te beoordelen of de grens al dan niet overschreden is, wordt rekening gehouden met het brutobedrag van de vergoedingen die voor de diensten worden betaald of toegekend. Dat brutobedrag is gelijk aan het bedrag dat door het platform zelf (of via zijn tussenkomst) effectief is betaald of toegekend aan de dienstverrichter, verhoogd met de sommen die zijn ingehouden (bedrijfsvoorheffing, kosten, commissies, belastingen, enz.).

Voorbeeld:

Dhr. P. ontvangt tussen juli en december 2016 van een erkend platform 2.300 euro inkomsten. De kostprijs van de commissie van het platform was 300 euro. Het brutobedrag bedraagt aldus 2.600 euro, hoger dan het drempelbedrag.

Formaliteiten

Een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is niet verplicht. De registratie bij de BTW dienst is evenmin verplicht. De belastingplichtige die een activiteit uitoefent die inkomsten genereert die in aanmerking komen voor dit apart fiscaal stelsel, moet zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en moet geen sociale bijdragen betalen. Uiteraard als aan alle voorwaarden voldaan blijft natuurlijk. Van zodra de inkomsten de drempel van 5.000 euro (2.500 euro voor 2016) overschrijden, dan is zullen er wel sociale bijdragen verschuldigd zijn.

De platformen die als tussenpersoon fungeren zullen enkele formaliteiten voor de belastingplichtige verzorgen. Het gaat vooral om de voorheffing en informatieplicht aan de belastingadministratie en de belastingplichtige.

Meer info op de FAQ van de fiscus: http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=e91ba733-ee24-4dbb-8b81-972bbb26b6dc&caller=1#findHighlighted

Over de auteur

Joey Deforce

Erkend Boekhouder-Fiscalist BIBF

Bachelor bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Master handelswetenschappen Fiscaliteit

Postgraduaat Fiscale Wetenschappen

Gastdocent Hogeschool West-vlaanderen